Konferencja „Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP”

2017-07-02

Czy pracownicy mają świadomość sensu stosowania, a pracodawcy zakupu środków ochrony indywidualnej (ŚOI)? Czy służba bhp wie, jak prawidłowo dopasować ŚOI do danego zagrożenia? Jak właściwie prowadzić szkolenia pracowników, aby chętnie stosowali ŚOI?

Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji „Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP” zorganizowanej w dniu 2.06.2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Szklanej Hucie przez oddziały starachowicki i kielecki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, wspólnie z firmą 3M i członkami sieci Ekspertów CIOP-PIB.

Konferencję otworzyli: Andrzej Karykowski – prezes OSPS BHP o/ Starachowice i Kamila Pękalska – prezes OSPS BHP o/Kielce. Spośród zaproszonych gości udział w konferencji wzięli p. Anna Bujnowska – przewodnicząca świętokrzyskiego okręgu ZZ Budowlani, p. Andrzej Płonka – przewodniczący podkarpackiego okręgu ZZ Budowlani wraz z małżonką oraz  wiceprezesi Zarządu Głównego OSPS BHP – p. Marek Nościusz, p. Józef Witczak i p. Piotr Kaczmarek.

Konferencja składała się z czterech wystąpień. Rozpoczęła ją prelekcja p. Piotra Kaczmarka i dotyczyła  spojrzenia na kwestię świadomości i jakości stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników.  Podkreślił, że zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy co roku dotyczą ponad 330 tysięcy Polaków. Wiele spośród tych zagrożeń można wyeliminować dzięki środkom ochrony indywidulnej – wyposażeniu, które pracownicy, narażeni na czynniki szkodliwe, powinni stosować. Zaznaczył, że właściwe przygotowanie pracownika do realizowanych zadań – w tym jego przeszkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa, to podstawowy obowiązek pracodawcy, którego powinna wspierać w tym zadaniu służba bhp.

W drugim wystąpieniu p. Krzysztof Wróbel i p. Paweł Wojdyła z firmy 3M, przedstawili problem właściwego doboru ochron słuchu. Prawidłowe dopasowanie i używanie środków ochronnych podnosi bezpieczeństwo, jak również - komfort pracy. Dzięki temu pracownicy chętniej powinni stosować sprzęt ochronny. Jak naprawdę jest? Wiemy, że co drugi pracownik korzysta z nich nieprawidłowo, co powoduje, że stosowane środki są nieskuteczne. Dają poczucie bezpieczeństwa, które w takim wypadku jest wyłącznie złudzeniem i może powodować poważne skutki dla zdrowia i życia. Uczestnicy mogli sprawdzić na stanowisku kontrolnym, jak w praktyce wygląda skuteczność dopasowania ochron słuchu.

Pan Marek Nościusz, przybliżył uczestnikom historię tworzenia służby bhp w 1933 roku oraz przypomniał jak powstawało nasze Stowarzyszenie w 1993 roku. Przedstawił problemy,
z którymi boryka się od wielu lat służba bhp. Podstawowe z nich to – obarczanie pracowników dodatkowymi czynnościami, brak obowiązku dokształcania się, weryfikacji kompetencji, a tym samym obniżenie jakości i cen świadczonych usług. Utworzenie samorządu zawodowego służby bhp jest propozycją na poprawienie stanu bhp w naszym kraju.

Konferencję podsumował nadinspektor Waldemar Zajączkowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach podkreślając, że jest  kilka ważnych aspektów, nie tylko właściwy  dobór środków ochrony indywidualnej ale i kontrola w trakcie eksploatacji oraz jakość i sposób instruowania pracowników w zakresie właściwego korzystania z środków ochronnych. Zwrócił także uwagę na weryfikację dokumentacji dostarczonej przez producentów ŚOI w celu właściwego doboru, jak i użytkowania. Zaznaczył, że w realizacji powyższych czynności kluczową rolę pełni służba bhp.

Po konferencji organizatorzy przygotowali biesiadę przy muzyce, co zdecydowanie sprzyjało owocnym dyskusjom i integracji wszystkich uczestników.